Bezpečnosť v centre

…alebo “Ako predísť nepríjemnostiam?”

 1. Nenechávajte si žiadne hodnotné veci vo vozidle (notebook, kamera, fotoaparát, a pod.)! Ak sa tejto situácii nedá vyhnúť, uložte ich tak, aby neboli pre potenciálnych páchateľov viditeľné.
 2. Vždy riadne skontrolujte uzamknutie vášho vozidla. Upozorňujeme najmä na rušičky signálu pri použití diaľkového zamykania, ktoré sú obľúbeným a účinným vynálezom zlodejov. K uzamknutiu vozidla sa odporúča používať klasický kľúč, v prípade diaľkového zamykania, skontrolujte jeho uzamknutia stlačením kľučky.
 3. Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
 4. Pri výbere z bankomatu a zadávaní PIN kódu, dôsledne dbajte na diskrétnosť. Uistite sa, že Vás nikto nesleduje.
 5. Pri každej platbe si bezodkladne prepočítajte vrátenú čiastku.
 6. Neodkladajte svoje veci mimo dosahu alebo dohľadu. Cennosti majte vždy uložené pri sebe na bezpečnom mieste.
 7. Pohybujte sa len v miestach určených pre verejnosť (pasáže, parkovacie plochy, obchody, atď.).Nevstupujte do miest, ktoré sú označené zákazom vstupu.
 8. Zdržte sa hlasných prejavov a iného nevhodného správania.
 9. V objekte a jeho priľahlých priestoroch (ktoré spadajú pod Správu objektu), je zakázané prevádzkovať, poskytovať a vykonávať akúkoľvek činnosť spojenú s charitatívnymi projektmi, komerčným predajom, alebo inak organizovanou činnosťou bez riadneho povolenia vydaného od Správy objektu.
 10. V prípade vyhlásenej evakuácie zanechajte všetky činnosti a urýchlene opustite priestor OC. Riaďte sa pokynmi bezpečnostnej služby  obchodného centra.
 11. Ak potrebujete pomôcť, poradiť alebo sa len informovať, kontaktujte pracovníka bezpečnostnej služby obchodného centra.
 12. Rešpektujte návštevný poriadok vo všetkých jeho bodoch.

Mark2 Corporation Slovakia s.r.o.

Mark2 Corporation Slovakia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2002. M2.C pôsobí v prestížnych objektoch s nadštandardnou spoločenskou úrovňou, administratívnych komplexoch či hoteloch. Svoje služby poskytuje taktiež klientom z radov obchodno-spoločenských a zábavných centier, maloobchodu či moderných priemyslových komplexov. Naši zákazníci sú českí a zahraniční investori, ktorí požadujú vysokú mieru profesionality a kladú veľký dôraz na transparentné a morálne vystupovanie a jednanie svojich partnerov. Komplexnosť našich služieb je založená na znalostiach bezpečnostnej logistiky, kombinácii technológií a fyzickej ochrany i na prepracovanom facility managemente.

Spoločnosť M2.C nie je členená regionálne, ale vďaka šírke svojho portfólia sa osvedčilo delenie na odborné divízie. Každá z nich má svoje pole pôsobnosti a odborníkov na danú problematiku.