Súťaž Instagram

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VEĽKÁ NOC“

(ďalej len „Pravidlá“)

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom súťaže s názvom „VEĽKÁ NOC“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04, Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

Článok 2

Miesto a čas konania Súťaže

2.1. Súťaž prebieha on-line na Instagramovej stránke Usporiadateľa https://www.instagram.com/ocgaleria.nitra/ v období od 12.3.2024 do 15.3.2024 do 21:00 h.

                                                                                                                                       

Článok 3

Podmienky účasti v Súťaži

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorej adresa na doručovanie písomností sa nachádza na území Slovenskej republiky a splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené v tomto Článku 3 nižšie (ďalej len „Súťažiaci“).

 • Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:
 1. Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže na sociálnej sieti Instagram,na profile @ocgaleria.nitra v komentári pod súťažným príspevkom: napíšte do komentára, koľko mrkvičiek musí pozbierať zajačik z obrázkov? Súťažiaci musí sledovať profil @ocgaleria.nitra a označiť v komentári „kamaráta“.
 2. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj v prevádzkach Usporiadateľa;
 3. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz;
 4. zo Súťaže nie sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ani ich rodinní príslušníci (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).
 5. do Súťaže budú zaradené len príspevky, ktoré dodržia pravidlá uvedené v „poste“ Usporiadateľa (písm. a) tohto bodu). Na iné komentáre sa neprihliada;
 6. je zakázané zverejňovať fotky a popis, kde je dieťa zachytené v akejkoľvek nevhodnej situácii alebo polohe (osobitne je zakázané zverejniť fotografiu, na ktorej dieťa bude nahé alebo polonahé), ktorá by sa mohla priečiť zákonu alebo dobrým mravom. Dieťa nesmie byť rovnako ani v nebezpečnej situácii, ani inej situácii, ktorá by mohla navodzovať dojem nebezpečnej. Súťažiaci zodpovedá za zverejnenie len takej fotografie, ktorá bude vhodná pre účel stanovený týmito podmienkami. Organizátor/Usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek následky spôsobené zverejnením nevhodnej fotografie alebo popisu; súťažiaci je zodpovedný, že získal súhlas všetkých osôb alebo zákonných zástupcov osôb zverejnených na fotografii;
 7. Usporiadateľ môže na základe svojho vlastného uváženia vylúčiť z účasti na Súťaži tie príspevky Súťažiaceho, ktoré sú aj napriek odpovedi na uvedenú otázku v ostatnej časti hanlivé, urážlivé alebo iným spôsobom nevhodné alebo priečiace sa dobrým mravom alebo zákonu;

(ďalej len „Podmienky účasti“).

Článok 4

Vyhodnotenie Súťaže a výhry

4.1 Posúdenie  splnenia  všetkých  podmienok  účasti  v Súťaži  je  pri  každom Súťažiacom  výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

4.2. Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorý bude náhodne vybratý žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do Súťaže, a ktorý splní všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výherca“). Žrebovanie bude vykonané Usporiadateľom bez prítomnosti verejnosti náhodným výberom. Vyžrebovaní budú 10 výhercovia počas trvania Súťaže, pričom získajú balíček najlepších veľkonočných sladkostí.  („Výhra“).

4.3 Výherca bude kontaktovaný Usporiadateľom prostredníctvom jeho profilu na sociálnej sieti Instagram do 3 (troch) pracovných dní od jeho vyžrebovania. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať do 5 (piatich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

4.4.Výhra bude odovzdaná Výhercovi poštou na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi alebo Organizátorovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. V prípade, ak Výherca neoznámi Usporiadateľovi alebo Organizátorovi svoje kontaktné údaje do 5 dní odo dňa zaslania oznámenia o Výhre, nebude Výhra udelená a prepadne v prospech Usporiadateľa. Výhry budú Usporiadateľom zaslané výhercom do 30 dní odo dňa vyhodnotenia Súťaže.

4.5. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o Výhre v prípade zmeny e-mailovej adresy Účastníka, pokiaľ ju tento včas neoznámi, ako ani v prípade uvedenia chybnej adresy Účastníkom.

4.6. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhry. Pokiaľ nie je uvedené inak, na Výhru sa nevzťahujú reklamácie. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch.

 

Článok 5

Vylúčenie Súťažiaceho

5.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z účasti na Súťaži Súťažiaceho, ktorý nespĺňa alebo poruší Podmienky účasti alebo tieto Pravidlá.

5.2. Usporiadateľ zároveň vylúči Súťažiaceho, ktorý:

 1. svojím konaním v Súťaži porušuje právne predpisy (najmä využíva nepovolené technické prostriedky alebo iné podvodné konanie);
 2. zúčastní sa Súťaže v mene tretej osoby;
 3. zúčastní sa prostredníctvom profesionálnych výherných služieb alebo obdobných služieb;
 4. pokúša sa uspieť v Súťaži iným podvodným konaním v rozpore s Pravidlami.

 

5.3 Rozhodnutie Usporiadateľa o vylúčení, resp. nezaradení Súťažiaceho je konečné. Ak Usporiadateľ rozhodne o vylúčení Súťažiaceho z vyššie uvedených dôvodov po tom, čo mu bola odovzdaná Výhra, je vylúčený Súťažiaci povinný Výhru vrátiť Usporiadateľovi alebo uhradiť Usporiadateľovi finančnú sumu rovnajúcu sa hodnote Výhry.

 

 

Článok 6

Osobné údaje

6.1. Súťažiaci  svojou   účasťou   v súťaži   udeľuje   Usporiadateľovi   ako   prevádzkovateľovi, v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

6.2. Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

 Poučenie:

 • Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Usporiadateľ ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e- mailovej adrese otazky@sk.tesco-europe.com.
 • Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a
 • Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Usporiadateľovi musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Usporiadateľa.
 • V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v súťaži možná.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel.

7.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Usporiadateľa nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

7.3.Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

7.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry. Usporiadateľ si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia trvania Súťaže, alebo Súťaž predčasne ukončiť.

7.5. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

7.6. Ďalšie podmienky Súťaže, ktoré nie sú upravené týmito Pravidlami, sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na e-mailovú adresu: otazky@sk.tesco-europe.com kedykoľvek počas trvania Súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté.

7.7. Rozhodnutie Usporiadateľa o sťažnosti sa považuje za konečné. Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej adrese www.ocgaleria.sk a v písomnej forme v sídle Usporiadateľa.

 

V Bratislave dňa 11.3.2024